OGŁOSZENIE – sprzedaż autobusów

OGŁOSZENIE

Zarząd Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na zakup następujących autobusów:

 

1. Karosa B951 CITY2

nr rej. PJA62KA

rok produkcji:  2006

przebieg [km]:  568 000

cena wywoławcza/minimalna (netto): 79 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy zł 00/100)

Wyciąg ze świadectwa homolacji - PJA62KA


2. Karosa B951 CITY2

nr rej. PJA63KA

rok produkcji:  2006

przebieg [km]:  521 000

cena wywoławcza/minimalna (netto): 79 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy zł 00/100)

Wyciąg ze świadectwa homologacji - PJA63KA


3. Autosan A0808T Gemini

nr rej. PJAGM34

rok produkcji:  2011

przebieg [km]:  169 000

cena wywoławcza/minimalna (netto): 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100)

Wyciąg ze świadectwa homologacji - PJAGM34


4. Autosan A0808T Gemini

nr rej. PJAGM36

rok produkcji:  2011

przebieg [km]:  166 000

cena wywoławcza/minimalna (netto): 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100)

Wyciąg ze świadectwa homologacji - PJAGM36


5. Autosan A0808T Gemini

nr rej. PJAGM38

rok produkcji:  2011

przebieg [km]:  161 000

cena wywoławcza/minimalna (netto): 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100)

Wyciąg ze świadectwa homologacji - PJA GM38


Autobusy będące przedmiotem ogłoszenia można oglądać w Jarocinie (63-200) na ulicy Zacisznej 5, w godzinach 7.00 - 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Pawłem Łakomym, kom. 505876688.

Oferty należy składać w siedzibie Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. w Jarocinie,  ul. Zaciszna 5  w biurze nr 1, do dnia 02.11.2018 r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2018 r., godz. 14.15 w biurze nr 4.

Nabywcą zostanie uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę zakupu autobusu. W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, zostanie przeprowadzona licytacja. O miejscu i terminie licytacji zostaną powiadomieni oferenci, którzy złożyli równorzędne oferty.

Pisemne oferty należy złożyć wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia  w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „ Oferta kupna autobusu ................................”.

Sprzedający zastrzega sobie, że przysługuje mu prawo zamknięcia ogłoszenia bez wybierania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn.

Wszelkiego rodzaju koszty transakcji oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.

Nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez sprzedającego na fakturze, w terminie 7 dni od otrzymania faktury.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Facebook