Regulamin

WYCIĄG Z REGULAMINU PRZEWOZU OSÓB I RZECZY JAROCIŃSKIMI LINIAMI AUTOBUSOWYMI Sp. z o.o.

Zasady korzystania z przewozu autobusami JLA

 1. Przewóz autobusem JLA następuje na podstawie ważnego biletu jednorazowego lub miesięcznego z nadrukiem JLA zakupionego w wyznaczonych punktach sprzedaży.
 2. Ceny biletów jednorazowych, miesięcznych i ulgowych wynikają z uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie i dotyczą mieszkańców Gminy Jarocin na terenie Gminy Jarocin.
 3. Za przewóz bagażu o wymiarach przekraczających 60x40x20cm, opłata jest równa cenie biletu normalnego.
 4. Za przewóz zwierząt opłata jest równa cenie jednorazowego biletu normalnego.
 5. Psy należy przewozić można w kagańcach i na smyczy.
 6. Bilet jednorazowy należy skasować bezzwłocznie po wejściu do autobusu . Może on być używany tylko na jeden przejazd i ważny jest wyłącznie w autobusie, w którym został skasowany. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innemu pasażerowi, taki bilet nie uprawnia do jazdy.
 7. Za przejazd bez ważnego biletu lub dokumentów uprawniających do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu pasażer ponosi opłatę specjalną w wysokości ustalonej w cenniku.
 8. Opłacie za przewóz rzeczy i zwierząt nie podlegają:
  • wózki inwalidzkie z których korzysta osoba niepełnosprawna,
  • wózki dziecięce,
  • małe zwierzęta trzymane na kolanach lub rękach,
  • psy przewodnicy osób niewidomych.

Przepisy porządkowe

 1. JLA są obowiązane do zapewnienia pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny przewozu.
 2. Pasażer odpowiada za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu i innych urządzeń komunikacyjnych.
 3. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi mogą być niedopuszczone do przewozu lub usunięte z autobusu.
 4. Osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte z autobusu, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.
 5. Zabrania się pasażerom:
  • wsiadania i wysiadania z autobusu w czasie jazdy,
  • otwierania drzwi w czasie jazdy,
  • opierania się o drzwi w czasie jazdy,
  • spożywania artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić autobus,
  • palenia tytoniu i urzywania e-papierosów w pojeździe, na przystankach i dworcach,
  • grania na instrumentach muzycznych oraz używania odbiorników radiowych i odtwarzaczy,
  • wyrzucania z pojazdu jakichkolwiek przedmiotów,
  • wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,
  • wchodzenia do pojazdu na łyżworolkach, wrotkach i łyżwach.
 6. JLA są zwolnione z obowiązku przewozu jeżeli:
  • zachodzą okoliczności uniemożliwiające przewóz, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom,
  • pasażer nie zastosował się do przepisów porządkowych.
 7. JLA nie odpowiada za opóźnienia wynikające z zakłóceń w ruchu drogowym.
 8. Przewozy mogą być ograniczone w sposób polegający na całkowitym lub częściowym zawieszeniu przewozów we wskazanych dniach albo uzależnieniu przewozu od spełnienia określonych warunków.
 9. W autobusach JLA nie wolno przewozić:
  • przedmiotów które mogą wyrządzić szkodę pasażerom lub zanieczyścić pojazd,
  • przedmiotów i substancji łatwo zapalnych, cuchnących, wybuchowych, żrących, trujących itp.,
  • rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów.
 10. Dziecko na czas przewozu winno być wyjęte z wózka, jeżeli nie jest zabezpieczone przed wypadnięciem.

Kontrola

 1. Do kontroli upoważnione są osoby posiadające legitymację kontrolera ruchu i identyfikator zawierający:
  • nazwę przewoźnika,
  • nr identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli,
  • zakres upoważnienia,
  • okres ważności,
  • pieczęć i podpis wystawcy.
 2. Na żądanie kontrolera pasażer winien okazać bilet uprawniający do przejazdu i dokumenty uprawniające do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.
 3. W razie stwierdzenia braku biletu lub odpowiedniego dokumentu kontroler ma prawo pobrać opłatę specjalną i wydać pokwitowanie na druku firmowym.
 4. Jeżeli pasażer nie jest w stanie uregulować opłaty specjalnej lub odmawia jej uregulowania kontroler wystawia wezwanie do zapłaty na druku firmowym.
 5. Kontroler ma prawo:
  • w razie odmowy zapłacenia należności – żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera,
  • w razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości pasażera, zwrócić się do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, posiadających zgodne z prawem uprawnienia do podjęcia czynności zmierzających do ustalenia tożsamości pasażera.

Regulamin przewozu osób i rzeczy

Facebook