Zapytanie ofertowe na opracowanie strategii promocji projektu

Jarocin, dnia 22.06.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na opracowanie strategii promocji projektu pn.: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa jakości usług komunikacji zbiorowej świadczonych przez Gminę Jarocin w obszarze transportu publicznego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 – Oś Priorytetowa 3 Energia – Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska – Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.  

Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w Jarocinie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie do dnia 30.06.2016r. do godz. 15.00 oferty cenowej na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego w zakresie zgodnym z opisanym przedmiotem zamówienia.

I. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie strategii promocji projektu pn.: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa jakości usług komunikacji zbiorowej świadczonych przez Gminę Jarocin w obszarze transportu publicznego” realizowanego przez Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. oraz Gminę Jarocin.

2. Opracowana strategia powinna zawierać co najmniej:
- cel promocji,
- grupę docelową,
- narzędzia i kanały komunikacji,
- korzyści wynikające z realizacji projektu wraz z oczekiwanymi efektami,
- zasięg terytorialny promocji,
oraz obejmować usługę okresowego (comiesięcznego) monitoringu działań promocyjnych, polegającą na badaniu przeprowadzonych działań promocyjnych zgodnie z opracowaną strategią pod względem merytorycznym.

3. Strategia promocji powinna być opracowana zgodnie z "Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji".

4. Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację strategiczną w 3 egzemplarzach w wersji papierowej (w formacie A4, w twardej oprawie, wersja kolorowa) oraz elektronicznej (na nośniku CD, DVD) zgodnej z wymogami dotyczącymi rozpowszechniania dowolną techniką w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową, m.in. w publikacjach prasowych, materiałach drukowanych  i elektronicznych oraz innych kanałach komunikacyjnych, w tym w Internecie.

5. W przypadku nie udzielenia dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą, zawarta w ramach niniejszego postępowania umowa z Wykonawcą w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ulega rozwiązaniu w dniu powzięcia informacji przez Zleceniodawcę o nie udzieleniu tego dofinansowania.

II. Termin wykonania zamówienia.

1. Opracowanie strategii promocji projektu: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2016r.

2. Usługa okresowego (comiesięcznego) monitoringu działań promocyjnych: od dnia 1 grudnia 2016r. do dnia 31 marca 2018r.

Pobierz szczegółowe informacje zapytania ofertowego:

Zapytanie Ofertowe - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa jakości usług komunikacji zbiorowej świadczonych przez Gminę Jarocin w obszarze transportu publicznego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - FORMULARZ OFERTOWY

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Jarocin, 27.07.2016 r.

Treść unieważnienia

Możliwość komentowania jest wyłączona.